Hóng
________________
hạt giống hoa cúc vàng

http://www.crh.noaa.gov/nwsexit.php?...banhatgiong.vn